πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που Επεξεργαζόμαστε

Ειδικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
α) Ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο που θα δηλωθεί, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η φόρμα επικοινωνίας (https://gym-fyteion.ait.sch.gr/epikinonia/).
β) Ονοματεπώνυμο και email στην περίπτωση των εγγεγραμμένων χρηστών.
γ) Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα, στην περίπτωση των εργαζομένων στο σχολείο μας.
δ) Ονοματεπώνυμο στην περίπτωση των μελών της διοίκησης του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
ε) Φωτογραφίες και βίντεο από τις σχολικές δραστηριότητες των μαθητών / μαθητριών του σχολείου, κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων – κηδεμόνων.
στ) Προκειμένου ο ισότοπος να λειτουργεί σωστά, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies. Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies και το πως αυτά σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γενικότερα, το σχολείο μας επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
α) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, αριθμός μητρώου αρρένων ή δημοτολογίου, στοιχεία επικοινωνίας και ιθαγένεια των μαθητών / μαθητριών μας.
β) Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων.
γ) Στοιχεία φοίτησης, διαγωγής και επίδοσης των μαθητών / μαθητριών του σχολείου, όπως βαθμολογίες, κριτήρια αξιολόγησης (τεστ, διαγωνίσματα), απουσίες, κυρώσεις, βραβεία, δεδομένα σχετικά με μαθησιακές δυσκολίες.
δ) Δεδομένα για την τήρηση του «ατομικού δελτίου υγείας» και της «αθλητικής ταυτότητας» των μαθητών / μαθητριών μας, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοποί της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Νομική Βάση

α) Η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση των μαθητών / μαθητριών στο σχολείο μας. Η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ) και η χορήγηση αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών. Νομική βάση των παραπάνω επεξεργασιών είναι η συμμόρφωση με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία.

β) Η παρουσίαση στη σχολική κοινότητα καθώς και στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, των δράσεων του σχολείου. Η επικοινωνία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον του σχολείου.

Αποδέκτες της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

α) Το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

β) Δομές του Υπουργείο Παιδείας.

γ) Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το σχολείο μας στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (ενδεικτικά: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ).

Οι ανωτέρω είναι αποδέκτες των εν λόγω δεδομένων μόνο στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων / εντολών και δεσμεύονται με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Διάρκεια Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών / μαθητριών διατηρούνται για το προβλεπόμενο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία χρονικό διάστημα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους γονείς – κηδεμόνες και μαθητές / μαθήτριες, διατηρούνται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο οι μαθητές / μαθήτριες είναι εγγεγραμμένοι / νες στο σχολείο μας.

Προσωπικά δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του σχολείου διατηρούνται το πολύ για πέντε (5) έτη.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στον χώρο του σχολείου, καθώς και για αυτά που είναι δημοσιευμένα στον παρόντα δικτυακό τόπο, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ΛΤ-Γυμνάσιο Φυτειών (Οδός Αναπαύσεως, ΤΚ 30009 Φυτείες Ξηρομέρου. Τηλ και Φαξ 2646022342. email mail@gym-fyteion.ait.sch.gr)

Για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδιάς και Θρησκευμάτων υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180 Μαρούσι. email υπευθύνου dpo@minedu.gov.gr)

Δικαιώματα Υποκειμένων Σχετικά με τα Προσωπικά τους Δεδομένα

Δικαίωμα στην ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Για το σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες στην παρούσα δήλωση και σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για παροχή τυχόν διευκρινίσεων.

Δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και ενημέρωσης των τα προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα Διαγραφής. Εφόσον ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

τελευταία ενημέρωση 01 Μαΐου 2022