εσωτερικός κανονισμός (διαδικασίες – δικαιώματα – υποχρεώσεις)

Για το σχολικό έτος 2021-22 επικαιροποιήθηκε ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου»

Σκοπός του κανονισμού είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών καθώς και η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ο κανονισμός συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του σχολείου, με τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπου του Δήμου Ξηρομέρου καθώς και του Προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Κάντε λήψη ή δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργείας του Σχολείου μας.