όροι χρήσης

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως ΔΤ, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔΤ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ΔΤ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΤ.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ΔΤ καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ΔΤ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Λ.Τ. – Γυμνασίου Φυτειών και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το Λ.Τ. – Γυμνάσιο Φυτειών διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθενται στους επισκέπτες / χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΤ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ΔΤ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική μας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του ΔΤ περιγράφεται στη διεύθυνση https://gym-fyteion.ait.sch.gr/aporito/. Ειδικότερα, η πολιτική μας αναφορικά με τη χρήση cookies περιγράφεται στην διεύθυνση https://gym-fyteion.ait.sch.gr/cookies/.

Ο ΔΤ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Λ.Τ. – Γυμνάσιο Φυτειών για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το περιεχόμενο του ΔΤ παρέχεται στην βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του ΔΤ ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, το Λ.Τ. – Γυμνάσιο Φυτειών δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το Λ.Τ. – Γυμνάσιο Φυτειών ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ΔΤ ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

Το Λ.Τ. – Γυμνάσιο Φυτειών δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. To Λ.Τ. – Γυμνάσιο Φυτειών δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Το Λ.Τ. – Γυμνάσιο Φυτειών δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του ΔΤ και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΔΤ, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

τελευταία ενημέρωση 01 Μαΐου 2022